PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Lutz - Szivattyúk Magyarország Kft.
Családi vállalkozás 1954 óta
lutz-szivattyuk@lutz.hu
+36 96 41 98 13

Általános szerződési feltételek (AGB)

Általános szállítási és értékesítési feltételek

Vásárlási feltételek

Általános szállítási és értékesítési feltételek

- Általános szállítási és értékesítési feltételek az e-kereskedelemben

Állapot 2017. június 

1. Általános információk

1.1 (Alkalmazási kör) A jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") kizárólag a vállalkozókkal folytatott üzleti tranzakciók során alkalmazandóak.

1.2 (Ellentétes feltételek, írásbeli forma, kiegészítő megállapodások) A szerződésre a jelen ÁSZF vonatkozik; más feltételek nem válnak a szerződés részévé, még akkor sem, ha ezeknek kifejezetten nem mondunk ellent. Az ügyfél a szerződés megkötése előtt és a szerződés megkötésekor csak akkor hivatkozhat mellékmegállapodásokra, ha azokat azonnal szöveges formában megerősítik.

1.3 (Telepítési feltételek) A szerződéses termékek megállapodás szerinti telepítésére és/vagy üzembe helyezésére, a szerződéses termékek megállapodás szerinti karbantartására (szervizelésére) és/vagy a szerződéses termékek megállapodás szerinti, gyárunkon kívüli szervizfeladataira (pl. szerződéses termékek javítása) (a továbbiakban együttesen "telepítés") a jelen ÁSZF mellett a "Telepítési feltételeink" is irányadóak.

1.4 (Változások függvénye, adatgyűjtés) Ajánlataink változhatnak; fenntartjuk a jogot, hogy termékeinken technikai fejlesztéseket hajtsunk végre. A szerződés lebonyolítása szempontjából fontos adatokat az EDP-n tárolhatjuk.

1.5 (Elszámolás, visszatartás) Az ügyfél csak olyan követelésekkel számolhat el, amelyek nem vitatottak vagy jogerősen megállapítottak, illetve amelyek a szerződés nem teljesítése miatti védekezést igazolják (§320 BGB).

1.6 (Teljesítési hely, joghatóság, jogválasztás) A teljesítés helye a Wertheimi gyárunk, egyeztetett szerelési munkák esetén a szerelési hely. A Németországban általános illetékességi hellyel nem rendelkező ügyfelekkel, kereskedőkkel és közjogi jogi személyekkel vagy közjogi különalapokkal kötött ügyleteink esetében az illetékesség helye a Wertheim/Mosbachban található székhelyünk szerint illetékes bíróság. Jogunk van azonban az ügyfél székhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulni. A német jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének (CISG) kizárásával.

2. Kockázat, szállítási költségek

2.1 A kockázat akkor száll át a megrendelőre, amikor a szállított áru elhagyja üzemünket, még akkor is, ha mi vagyunk felelősek a szállításért, a kivitelért vagy a beszerelésért.

2.2 A megrendelő viseli a szállítási, csomagolási és biztosítási költségeket , valamint a vámokat.

3. Szállítási határidők, késedelem, késedelem okozta károk

3.1 A szállítási határidők gyárilag értendők. Csak a szerződéskötéskor még nyitott műszaki kérdések tisztázása, a megrendelő által beszerzendő dokumentumok, mint például a rajzok és engedélyek kézhezvétele és/vagy a fizetendő előlegek, valamint a gyártásfelszabadítások után kezdődnek.

3.2 A vis maior, valamint a sztrájk vagy a kizárás, amelyért nem vagyunk felelősek, az általa okozott késedelemmel meghosszabbítja a szállítási határidőket. Ez vonatkozik a következőkre is

a)   olyan szállítási hiányosságok esetén, amelyekért nem vagyunk felelősek és/vagy

b)   az előzetes termékek idő előtti és hibás szállítása és/vagy

c)   a nemzeti vagy nemzetközi (export)előírások, különösen az EK és az USA embargói vagy egyéb szankciói, hatósági engedélyezési követelmények vagy utasítások (pl. külkereskedelmi jogból fakadó exportkorlátozások) következtében felmerülő szállítási akadályok (szállítási késedelmek vagy tilalmak) és/vagy

d)   az ügyfél által kért kiegészítő vagy módosított szolgáltatások.

A szállítás akadályairól haladéktalanul tájékoztatjuk az ügyfelet.

3.3 A szállítással kapcsolatos késedelmünk minden esetben ésszerű türelmi idővel történő emlékeztetőt követel meg az ügyféltől.

3.4 Késedelemmel okozott kár esetén a teljesítésen felül okozott károkért való felelősségünket a teljesítés mellett 5 %-ra, a teljesítés helyett okozott károkért való felelősségünket pedig a szállításunk/szolgáltatásunk értékének 10 %-ára korlátozzuk. Ez a korlátozás nem vonatkozik szándékosság, súlyos gondatlanság és/vagy élet, testi épség vagy egészség sérülése esetén.

3.5 E szakasz rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak a szerelési időszakokra is. A szerelési időszak csak akkor kezdődik, ha a megrendelő az előkészítési és rendelkezésre bocsátási kötelezettségeit (a "Szerelési feltételek" szerint) teljesítette.

4. Árak, fizetési feltételek, biztosíték nyújtása

4.1 Áraink a törvényes ÁFA-t nem tartalmazzák, és gyárilag érvényesek. Ha a szerződéskötés és a szállítás között több mint 4 hónap telik el, a BGB 315. §-ának megfelelően ésszerű belátásunk szerint a szállításig bekövetkező költségnövekedésünknek megfelelő, megfelelő áremelést követelhetünk.

4.2 Hacsak írásban másként nem állapodtunk meg, a számlák azonnal, levonás nélkül esedékesek. Váltót és csekket csak teljesítés ellenében és a megrendelő költségére fogadunk el.

4.3 Fizetési késedelem és/vagy a vevő hitelképességével kapcsolatos indokolt kétségek esetén minden egyes szállítást annak előlegfizetésétől vagy a számla összegének megfelelő biztosíték nyújtásától tehetünk függővé.

5. Tulajdonjog fenntartása, előzetes engedményezés

5.1 A leszállított áruk a teljes és korlátlan fizetésig a mi tulajdonunkban maradnak. Amennyiben az üzleti kapcsolatból eredő további követeléseink vannak a vevővel szemben, a tulajdonjog-fenntartás ezek kiegyenlítéséig érvényben marad.

5.2 A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a vevőnek tilos a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut biztosítékként elzálogosítania vagy engedményeznie. A vevő a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut csak rendes üzletmenet keretében és csak azzal a feltétellel értékesítheti tovább, hogy a tulajdonjog csak akkor száll át vevőjére, ha az a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A vevő a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat nem kombinálhatja más, harmadik félnek járó jogokkal rendelkező árucikkekkel.

5.3 Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk ingóságokkal való egyesítés révén egy új ingó dolog részévé válnak, azonnal arányosan társtulajdonosai leszünk ennek a dolognak, még akkor is, ha az a fő dolognak tekintendő. Társtulajdoni hányadunk a fenntartott áruk számlaértékének és az új dolog értékének az összekapcsolás időpontjában fennálló arányán alapul.

5.4 A vevő a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk (5.2. pont) és/vagy újonnan létrehozott tételek (5.3. pont) értékesítéséből eredő, a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukra vonatkozó számlánk összegének erejéig a vevőjével vagy harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseit biztosítékként előre engedményezi ránk. Amíg a vevő a fenntartott árukkal kapcsolatban nem áll fizetési késedelemben, addig az engedményezett követeléseket a rendes üzletmenet során behajthatja. A bevételt azonban csak a tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk kifizetésére használhatja fel. 

5.5 A vevő kérésére az általunk választott biztosítékokat felszabadítjuk, ha a biztosítékok értéke több mint 20 %-kal meghaladja a biztosítandó fennálló követelések értékét .

5.6 A vevő lényeges szerződéses kötelezettségeinek vétkes megszegése, különösen fizetési késedelem esetén a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat felszólítás után jogosultak vagyunk visszavenni, és a vevő köteles azokat átadni. A fenntartott áru visszaszolgáltatására vonatkozó felszólítás nem minősül a szerződéstől való elállásnak, kivéve, ha ezt kifejezetten kijelentjük.

5.7 Jogaink megállapítása érdekében jogosultak vagyunk belépni az ügyfél üzletébe és raktárhelyiségeibe. Az ügyfél valamennyi, a lefoglalt áruval kapcsolatos dokumentumát/könyvét szakmai titoktartásra kötelezett személlyel betekinthetjük.

6. Felelősség a dologi hibákért

6.1. Felelősséggel tartozunk azért, hogy az általunk szállított áruk a kockázatátadáskor hibátlanok legyenek. A megállapodás szerinti minőségtől való jelentéktelen eltérés vagy a használhatóság jelentéktelen károsodása azonban nem releváns. Az általunk szállított áruk esedékes minősége, tartóssága és használata kizárólag az írásban elfogadott specifikáción, termékleíráson és/vagy használati utasításon alapul. Kiegészítő információk, különösen előzetes megbeszélések, reklámok és/vagy hivatkozott ipari szabványok csak akkor válnak a szerződés részévé, ha kifejezetten írásban szerepelnek.

6.2. Ha a vevő a szállított árut a megállapodásban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, saját felelősségére köteles gondosan ellenőrizni az alkalmasságot és/vagy a megengedhetőséget. Kizárjuk a felelősséget minden olyan felhasználhatóságért, amelyet nem erősítettünk meg kifejezetten írásban.

6.3 A vevő köteles a leszállított árut átvételkor azonnal gondosan megvizsgálni - a termékbiztonságra is tekintettel - és a nyilvánvaló hibákat azonnal írásban, a rejtett hibákat a felfedezéskor azonnal jelezni. A megrendelő köteles a fuvarozót haladéktalanul értesíteni a szállítási károkról. Az ellenőrzési és bejelentési kötelezettség elmulasztása kizárja az ügyfél hibaigényét.

6.4 A hibákért való felelősségünk általában az utólagos teljesítésre korlátozódik. Az utólagos teljesítés a mi belátásunk szerint vagy a hibák kijavítását, vagy a hibátlan áru leszállítását jelenti. Az utólagos teljesítés megtagadása, lehetetlensége vagy meghiúsulása esetén a megrendelőnek joga van az ár csökkentésére vagy - amennyiben nem építési szolgáltatásról van szó - a szerződéstől való elállásra, saját belátása szerint.

6.5. A megrendelő viseli az utólagos teljesítés megnövekedett költségeit, amelyek abból erednek, hogy a leszállított árut a kiszállítást követően az egyeztetett teljesítési helytől eltérő helyre szállították .

6.6 Nem vállalunk felelősséget a szállított áruknak az ügyfél vagy megbízottjai általi helytelen kezeléséből, használatából, karbantartásából és működtetéséből eredő következményekért, valamint a szokásos elhasználódásért. Ez különösen vonatkozik a termikus, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos hatások, valamint a kezelési utasításaink megszegésének következményeire is. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hibák az ügyfél általunk meg nem erősített beavatkozásaira vagy utasításaira vezethetők vissza.

6.7. Ha a vevő a szállított árut környezetre káros, mérgező, radioaktív vagy egyéb módon káros vagy veszélyes anyagokkal használja, akkor az áru visszaküldése előtt tájékoztatnia kell minket ezekről az anyagokról. Továbbá a vevő köteles a leszállított árut megtisztítani. Az anyagok fertőtlenítéséhez és ártalmatlanításához szükséges költségeket a megrendelőnek kiszámlázhatjuk. 

6.8 A mi felelősségünk és szerveink, alkalmazottaink és/vagy megbízottaink személyes felelőssége a könnyű gondatlanságért kizárt, kivéve az élet, a testi épség és az egészség sérüléséből, a termékfelelősségi törvényből és a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegéséből eredő követelések esetében. Egyébként a lényeges szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért való felelősségünk a szerződéskötés időpontjában általunk előre látható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik.

6.9 A hibákkal kapcsolatos igények az áru leszállításától számított 12 hónap elteltével évülnek el. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a törvény a BGB 438. § (1) bekezdés 2. pontja (épületek és építési tárgyak), 479. § (1) bekezdés (visszkereseti jog) és 634. § (1) bekezdés 2. pontja (építési hibák) szerint hosszabb határidőket ír elő, valamint az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből, szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésből vagy a hiba csalárd elhallgatásából eredő igények esetén.

6.10 Súlyosan gondatlan, indokolatlan hiba bejelentése esetén a megrendelőtől ésszerű kártérítést követelhetünk az emiatt felmerült vizsgálati és/vagy utólagos teljesítési költségeinkért.

7. Tulajdonjogi hibák, kártérítés

7.1 Csak azért vállalunk felelősséget, hogy a megrendelő a Német Szövetségi Köztársaság és az EK területén harmadik személyek iparjogvédelmi jogainak megsértése nélkül szerezheti meg és használhatja az általunk szállított árut.

7.2 A megrendelő által velünk szemben támasztott tulajdonjoghiányos igények kizártak abban az esetben, ha harmadik személyek iparjogvédelmi jogait sértik olyan áruk, amelyeket a megrendelő konstrukciókra, tervekre, mintákra és formákra vonatkozó előírásai szerint szállítunk, ha a megrendelő a szállított áruinkat harmadik országokba exportálja, és ha a szállított áruk felhasználási módját nem velünk egyeztették.

7.3. Ha joghibáért mi vagyunk felelősek, akkor az érintett alkatrészekre saját belátásunk szerint vagy engedélyt szerzünk, vagy azokat iparjogvédelmi jogokkal nem érintett elemekkel helyettesítjük. Amennyiben ez jogi vagy műszaki okokból nem lehetséges, vagy ésszerű gazdasági okokból nem ésszerű, a vételár visszatérítése ellenében visszavesszük az érintett alkatrészeket, készülékeket vagy készülékrészeket.

7.4 A megrendelőnek a joghibákból eredő hibák miatti igényeinek elévülési idejére a 6.9. pont az irányadó.

7.5 Az ügyfél nem módosíthatja a szállított termékeinket, nem kombinálhatja, nem kapcsolhatja össze más tételekkel, és nem használhatja fel azokat más módon, ha ez harmadik fél tulajdonjogát sértheti. Amennyiben a megrendelő hibájából következik, a megrendelő köteles minket mentesíteni minden olyan követelés alól, amelyet harmadik személyek velünk szemben támasztanak az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt, amelyet a megrendelőnek az 1. mondat szerinti használata okozott, és köteles megtéríteni nekünk az ennek következtében felmerült költségeket.

7.6. Ha a megrendelő által előírt tervek szerint szállítjuk az árukat, a megrendelő hiba esetén felelős velünk szemben azért, hogy azok gyártása és szállítása ne sértse az ipari tulajdonjogokat és harmadik személyek egyéb jogait. Ha hibáztunk, a megrendelő köteles megtéríteni nekünk az ilyen jogsértésekből eredő valamennyi kárt.

8. Pótalkatrészek

Amennyiben kötelesek vagyunk pótalkatrészeket rendelkezésre bocsátani, ez a kötelezettség a szállítástól számított 5 éves időtartamra korlátozódik. A pótalkatrészekre a vonatkozó listaáraink érvényesek.

9. Megsemmisítés

Felajánljuk ügyfeleinknek, hogy a 2005. augusztus 13. után forgalomba hozott, a német elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény hatálya alá tartozó régi készülékeinket Németországon belül ingyenesen visszavesszük, és gondoskodunk azok újrahasznosításáról/ártalmatlanításáról. Ha az ügyfél nem velünk végezteti el az ártalmatlanítást, akkor saját költségén vállalja a jogszabályi előírásoknak megfelelő ártalmatlanítási kötelezettséget, és köteles minket mentesíteni a gyártó visszavételi kötelezettsége és az ezzel kapcsolatos harmadik fél által támasztott esetleges követelések alól

10. Ipari tulajdonjogok, titoktartás

10.1 Fenntartjuk a tulajdonjogot és minden ipari tulajdonjogot és szerzői jogot a terveinkre, mintáinkra, illusztrációinkra, fotóinkra, műszaki dokumentumainkra, költségbecsléseinkre vagy ajánlatainkra, még akkor is, ha az ügyfél vállalta a tervek stb. költségeit. Ez vonatkozik a digitális átvitelre is. Ez a digitális átvitelre is vonatkozik. A megrendelő a terveket stb. csak a velünk egyeztetett módon használhatja fel. A szállított árut nem gyárthatja le saját maga, és nem is gyártathatja le harmadik féllel a mi írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

10.2. A megrendelő köteles minden, a velünk fennálló üzleti kapcsolatból származó, nem nyilvános ismeretet harmadik személyekkel szemben titokban tartani.

 

Általános Szerződési Feltételek és ügyféltájékoztató az elektronikus kereskedelemhez

I. Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Alapvető rendelkezések

(1)  Az alábbi üzleti feltételek vonatkoznak minden olyan szerződésre, amelyet Ön velünk mint szállítóval (Lutz Pumpen GmbH) a weboldalon keresztül köt www.lutz-pumpen.de kivéve, ha a felek írásban nem állapodnak meg módosításban. Ettől eltérő vagy ellentétes feltételek csak kifejezett hozzájárulásunkkal érvényesek.

(2 ) Termékeinket csak akkor kínáljuk eladásra, ha Ön olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, amely a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytat (vállalkozó). A fogyasztókkal való szerződéskötés kizárt.

2. § A szerződés megkötése

(1) A szerződés tárgya az áru értékesítése és/vagy javítási szolgáltatások nyújtásaAz áru lényeges jellemzői és/vagy javítási szolgáltatások a vonatkozó ajánlatban találhatók.

(2)  Az interneten tett ajánlataink nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatnak.

(3)  Ön telefonon, e-mailben, faxon, postai úton vagy az online kosárrendszeren keresztül kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatot (megrendelést) tehet.

Az online kosárrendszeren keresztül történő vásárlás esetén a megvásárolni kívánt árukat és/vagy javítási szolgáltatásokat
és/vagy javítási szolgáltatások a "bevásárlókosárban" kerülnek tárolásra. A "kosár" a navigációs sávban található megfelelő gomb segítségével bármikor előhívható és módosítható. A "Pénztár" vagy a "Tovább a rendeléshez" gombra kattintás után (vagy hasonló) és a személyes adatok, valamint a fizetési és szállítási feltételek megadása után a megrendelés összes adata ismét megjelenik a megrendelés áttekintő oldalán.

A megrendelés elküldése előtt lehetősége van a megrendelés áttekintő oldal adatainak ismételt ellenőrzésére, módosítására (az internetes böngésző "vissza" funkciójának használatával is) vagy a megrendelés törlésére. A megrendelésnek a megfelelő gombon keresztül történő elküldésével Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz számunkra.
Ön először egy automatikus e-mailt kap a megrendelés beérkezéséről, amely még nem vezet a szerződés megkötéséhez.

(4)  Az ajánlat elfogadása (és így a szerződés megkötése) telefonos megrendelés esetén azonnal, vagy legkésőbb 5 napon belül szöveges formában (pl. e-mailben) történő visszaigazolással történik, amelyben tájékoztatjuk Önt a megrendelés teljesítéséről vagy az áru leszállításáról, illetve a javítási szolgáltatás nyújtásáról vagy a javítási szolgáltatás nyújtásáról visszaigazolásra kerül (megrendelés visszaigazolása).
Ha ezen időszakon belül nem kapja meg a megfelelő üzenetet, akkor a megrendelése már nem kötelező érvényű. Ebben az esetben a már teljesített szolgáltatásokat azonnal visszatérítjük.

(5 ) Kérésre személyre szabott ajánlatot küldünk Önnek, amelyet szöveges formában küldünk el Önnek, és amelyhez 5 napig vagyunk kötve (kivéve, ha az adott ajánlatban más időtartamot határozunk meg). Ön az ajánlatot szöveges formában történő visszaigazolással fogadja el.

(6 ) A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása részben automatizáltan, e-mailben történik. Ezért Önnek kell gondoskodnia arról, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes legyen, az e-mailek fogadása technikailag biztosított legyen, és különösen arról, hogy azt ne akadályozzák meg SPAM-szűrők.

§ 3. javítási szolgáltatás nyújtása

(1) Amennyiben a javítási szolgáltatások a szerződés tárgyát képezik, a szolgáltatásleírásból eredő javítási munkákkal tartozunk. Ezt a munkát legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint személyesen vagy harmadik személyek útján végezzük el.

(2) Ön köteles együttműködni, különösen köteles a lehető legátfogóbban leírni a készüléken fennálló hibát, és a hibás készüléket rendelkezésre bocsátani.

(3) Ön viseli a hibás készülék hozzánk történő elküldésének költségeit.

(4) Ha Ön él az elállási jogával a 648. § p. bGB 1. §-ában foglaltakkal él, a megállapított díjazás 10%-át átalányösszegként követelhetjük, ha a munkálatok még nem kezdődtek meg. Ön fenntartja magának a jogot annak bizonyítására, hogy nekünk ténylegesen nem vagy lényegesen alacsonyabb költségek merültek fel. 

§ 4. Árak, fizetési feltételek és szállítási költségek

(1 ) A vonatkozó ajánlatokban megadott árak, valamint a szállítási költségek nettó árak. Nem tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót.

(2 ) A felmerülő szállítási költségek nem szerepelnek a vételárban, és külön kerülnek felszámításra, kivéve, ha ingyenes szállításban állapodtak meg. További részletek a honlapunkon a megfelelően megjelölt gomb alatt vagy a vonatkozó ajánlatban találhatók.

(3 ) A fizetési lehetőségek a weboldalunkon egy megfelelően megjelölt gomb alatt vagy a vonatkozó ajánlatban szerepelnek. Amennyiben az egyes fizetési módoknál vagy a számlán nincs más fizetési határidő megadva, a megkötött szerződésből származó fizetési követelések azonnal esedékesek. Az árengedmények levonása csak akkor megengedett, ha az adott ajánlatban vagy számlán kifejezetten szerepel.

§ 5 Szállítási feltételek

(1 ) A várható szállítási határidőt a vonatkozó ajánlat tartalmazza. A szállítási határidők és szállítási időszakok csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítettük. Banki átutalással történő előrefizetés esetén az áru kiszállítása és/vagy a javítási szolgáltatás nyújtása csak a teljes vételár beérkezése után történik vagy a javítási szolgáltatásért fizetendő összeg beérkezése után és a szállítási költséget.

(2 ) Ha az Ön által megrendelt termék a várakozásokkal ellentétben a megfelelő fedezeti ügylet időben történő megkötése ellenére olyan okból, amelyért nem vagyunk felelősek, nem áll rendelkezésre, Önt haladéktalanul értesítjük a nem elérhetőségről, és elállás esetén a már teljesített kifizetéseket azonnal visszatérítjük.
 
(3 ) Az áruk feladása az Ön kockázatára történik. Ha Ön úgy kívánja, az árukat megfelelő szállítási biztosítással együtt küldjük el, az ennek következtében felmerülő költségeket Ön viseli.
 
(4 ) A részszállítások megengedettek, és azokat mi önállóan kiszámlázhatjuk, feltéve, hogy Önt nem terheljük további szállítási költségekkel.


§ 6 Jótállás

(1) A jótállási idő az áru leszállításától számított egy év. Az időtartam lerövidítése nem alkalmazható:

- a nekünk felróható, vétkesen okozott, az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkra, valamint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott egyéb károkra;
- amennyiben a hibát csalárd módon eltitkoltuk, vagy a dolog minőségére vonatkozó garanciát vállaltunk;
- olyan tárgyak esetében, amelyeket rendeltetésszerű használatuknak megfelelően használtak egy építményhez, és amelyek annak hibás voltát okozták;
- a szavatossági jogokkal kapcsolatban Önnel szemben fennálló törvényes visszkereseti igényei esetén.

(2) A termék minőségére vonatkozóan kizárólag a saját specifikációink és a gyártó termékleírása minősül elfogadottnak, de nem minősül más reklám, nyilvános promóció és a gyártó nyilatkozatai.
 

(3) Hibák esetén a jótállást saját belátásunk szerint a hibák kijavításával vagy utólagos szállítással biztosítjuk. Ha a hibák kijavítása sikertelen, Ön választása szerint árleszállítást követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. A hibák kijavítása a második sikertelen kísérlet után sikertelennek minősül, kivéve, ha a dolog vagy a hiba jellege vagy egyéb körülmények másra nem utalnak. A hibák kijavítása esetén nem vagyunk kötelesek viselni az áru a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállításával járó megnövekedett költségeket, feltéve, hogy a szállítás nem felel meg az áru rendeltetésszerű használatának.

7. § Fenntartási jog, tulajdonjog fenntartása

(1 ) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból eredő követelésekre vonatkozik.
 
(2 ) Az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az aktuális üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes mértékben ki nem egyenlítettük. A fenntartott áru tulajdonjogának átruházása előtt zálogjoggal való elzálogosítás vagy biztosítékként történő átruházás nem megengedett.
 
(3 ) Ön az árut a szokásos üzletmenet keretében továbbértékesítheti. Ebben az esetben Ön ezennel a számlaösszeg erejéig minden, a továbbértékesítésből eredő, Önt megillető követelést átruházza ránk; az engedményezést elfogadjuk. Ön továbbá jogosult a követelés behajtására. Ha azonban Ön nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségeit, fenntartjuk a jogot, hogy a követelést magunk hajtsuk be.
 
(4 ) Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat összekapcsolják és összekeverik, akkor a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk számlaértékének és a többi feldolgozott tételnek a feldolgozás időpontjában fennálló számlaértékének arányában szerezünk résztulajdont az új tételen.
 
(5 ) Vállaljuk, hogy az Önt megillető biztosítékokat az Ön kérésére annyiban felszabadítjuk, amennyiben biztosítékaink realizálható értéke a biztosítandó követelést több mint 10%-kal meghaladja. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztása a mi feladatunk.


8. § Jogválasztás, teljesítési hely, joghatóság helye

(1 ) A német jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.
 

(2) A teljesítési hely és a joghatóság helye a székhelyünk, ha Ön kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön nem rendelkezik általános németországi vagy uniós joghatósági hellyel.


II. Ügyfélinformációk

1. A szállító személyazonossága

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
97877 Wertheim
Németország
Telefon: 09342879-0
E-mail: marketing@lutz.group


2. A szerződés megkötésére vonatkozó információk

A szerződéskötés technikai lépései és maga a szerződés megkötésevalamint a korrekciós lehetőségek az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) 2. §-a szerint történnek.

3. A szerződés nyelve, a szerződés szövegének tárolása

3.1. A szerződés nyelve a német.

3.2. A szerződés teljes szövegét nem tároljuk. A megrendelés elküldése előtt vagy megkeresés előtt a szerződés adatai a böngésző nyomtatási funkciójával kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők. 

Ezeket az általános szerződési feltételeket és ügyféltájékoztatókat a Händlerbund informatikai jogra szakosodott jogászai állították össze, és folyamatosan ellenőrzik a jogi megfelelőséget. A Händlerbund Management AG garantálja a szövegek jogbiztonságát, és figyelmeztetések esetén felelősséggel tartozik. További információk a következő címen találhatók: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

utolsó frissítés: 29.11.2022